Plastic Technology

For Year 2014

Sr No. Student Name Company
1 Bhakarjyoti Sharma Prakash Chemicals
2 Roopesh Rai JBF RAK LLC
3 Baraiya Vikram JBF RAK LLC